img Ethereum

Lumi Punks

Launched March, 17Launched
Price 0.008 ETH
Total supply 900

T̼h̼e̼ f̼i̼r̼s̼t̼ N̼F̼T̼ t̼o̼k̼e̼n̼s̼ w̼i̼l̼l̼ b̼e̼ m̼i̼n̼t̼e̼d̼ s̼o̼o̼n̼ | info@lumipunks.xyz | instagram : lumipunks